Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.ekomenu.com.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, aan huis of via de website doorloopt, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van EKOMENU met wie EKOMENU een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: EKOMENU en Klant gezamenlijk.

1.6 EKOMENU: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van EKOMENU, te vinden onder de URL https://www.ekomenu.com.

1.8 Product: zaken, welke EKOMENU op haar Website of huis aan huis aanbiedt, welke Klant kan bestellen.Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan de EKOMENU, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. De EKOMENU bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.

3.2 In het geval de planner op de website wordt gebruikt voor het vooruit inplannen van leveringen dan is de overeenkomst direct opzegbaar door zowel de Klant alsmede de EKOMENU uiterlijk voor maandag 24.00 uur voorafgaand aan de eerstvolgende levering. De Klant heeft overeenkomstig met de in artikel 7 genoemde termijn recht om het Product te herroepen. Wanneer deze termijn verstreken is dient een opzegging uiterlijk voor maandag 24.00 uur voorafgaand aan de eerstvolgende geplande levering te zijn doorgegeven aan EKOMENU.

3.3 EKOMENU garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien EKOMENU hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt EKOMENU er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor EKOMENU mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen. In het geval dat deze situatie zich voordoet binnen de eerste 14 dagen nadat de eerste box is geleverd, geldt het wettelijke herroepingsrecht zoals genoemd in artikel 7 en de daarbij horende voorwaarden.

3.5 EKOMENU is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. EKOMENU behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 EKOMENU bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat de EKOMENU niet in een bepaald postcode gebied levert.


Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 EKOMENU is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op onderstaande wijzen worden voldaan:

a. de eerste betaling bij aanmelding door middel van overschrijving via Bancontact of iDEAL via onze website;

b. door middel van automatische incasso (domiciliëring), mits de EKOMENU hiervoor akkoord geeft en de klant hiervoor via de website een akkoord heeft gegeven aan EKOMENU ontvangen is.


Artikel 5 Levering en leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen worden vermeld op de Website en in bevestigingsmails.

5.2 EKOMENU zal zich tot een uiterste inspannen deze afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover EKOMENU niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat EKOMENU heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 In het geval de Klant niet aanwezig is op het afgesproken moment van de levering, wordt getracht de box bij één van de buren te leveren. In het geval er geen mogelijkheid is om bij de buren te leveren, wordt de box door de vervoerder retour genomen. Waar mogelijk wordt in overleg tussen EKOMENU en de Klant een nieuwe levertijd overeengekomen. De kosten voor deze nalevering zijn voor de Klant, tenzij EKOMENU of de vervoerder zeer nalatig heeft gehandeld.


Artikel 6 Reclameren
6.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met EKOMENU. Klant beschikt over de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar de EKOMENU. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan EKOMENU zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden per email heeft laten blijken.

b. Klant hierbij minimaal naam, klantnummer, hoofd afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;

c. Klant geen van de ingrediënten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

6.2 Indien na onderzoek van EKOMENU blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal EKOMENU met Klant in overleg treden.

6.3 Indien na onderzoek van EKOMENU blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar.

6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.


Artikel 7 Herroepingsrecht
7.1 Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

7.2 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering van uw eerste box, zonder opgave van redenen uw abonnement bij EKOMENU te herroepen. U betaalt dan enkel voor de gedurende deze 14 dagen reeds geleverde box(en) en de boxen die reeds ingepland zijn (na maandag 24.00 uur voor de leveringsdag).

7.3 Voor het herroepen van de overeenkomst kunt u gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. U kunt ons ook per e-mail, per post of telefonisch informeren.

7.4 Bij herroeping van het product zal de terugbetaling van vooruitbetaalde leveringen binnen 14 dagen plaatsvinden, met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de bestelling betaalde.


Artikel 8 Verwerking Persoonsgegevens
8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. de Klant te informeren over de leveringen;

c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van EKOMENU.

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van de EKOMENU, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal EKOMENU deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door EKOMENU aan te passen bij onjuistheden.


Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Voor leveringen in Nederland is op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor leveringen in België is op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten Belgisch recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met EKOMENU, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email op klantenservice@ekomenu.com kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. EKOMENU zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.


Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 EKOMENU is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door EKOMENU inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.


Ekomenu BV
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam
info@ekomenu.com